Röste.nu – Bygdens Nytt nr 1 2020 – Galvån får återställas efter dom i Mark- och miljödomstolen

Nummer 1 – februari 2020

Nyheter

Foto: Pär Nordqvist, 2020. Kamera: Nikon D7000.
GALVÅN HAR FÅTT SIN DOM. I en dom från Mark- och miljödomstolen ges klartecken för återställning av Galvån, det vill säga den återfår sin status från tiden före flottningsepoken.

Galvån får återställas enligt dom i Mark- och miljödomstolen
Långdragen tvist äntligen avgjord

RÖSTE 22 januari 2020
Frågan om återställning av Galvån har diskuterats i flera år. Ärendet hamnade till slut på Mark- och miljödomstolens bord och nu har beslut tagits. I domen ges klartecken till återställning av vattendraget som anses vara ett av de mest skyddsvärda i Bollnäs kommun.


Berörda markägare till mark längs Galvån fick domen i sina brevlådor för ett par veckor sedan. Där står att läsa att Mark- och miljödomstolen går på Bollnäs kommuns, Bollnäs fiskevårdsförenings och Länsstyrelsens linje om att Galvån bör återställas för att värna fisk- och djurlivet.
   Under 1950-talet rensades ån, främst från stenar, för att bereda plats åt timmerflottningen. I slutet av 1960-talet upphörde flottningen men många vattendrag återställdes aldrig. På senare tid har man börjat fundera på om djurlivet drabbades negativt av flottningsrensningen och man har kommit fram till att allt pekar åt det hållet.
   Återställningsförespråkare och -motståndare har haft flera möten i Dönjegården men man har aldrig nått en gemensam ståndpunkt, därför gick ärendet till domstol. Kommunlimnolog Tommy Vestersund är nöjd med det domstolen kommit fram till.
   – Ur ett vattenmiljöperspektiv är det ett fantastiskt beslut. Det här skulle ha gjorts för länge sen, säger han till helahälsingland.se och tidningen Ljusnan.
   Galvån är också av stor betydelse nationellt.
   – I dag består ån av flera av de skyddsvärda arter som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. Flodkräfta, flodpärlmussla, nejonöga och unik Galvåöring samt utter för att nämna några. Flodpärlmusslan är dessutom helt beroende av att det finns öring för sin föryngring, säger Tommy Vestersund till Bygdens Nytt.


Domen kan överklagas
Från markägarhåll har man yttrat sig inför domstolsavgörandet och man anser i stora drag att en återställning av ån kan leda till ökad erosion, vilket i sin tur medför att träd lättare kan falla ner i ån och orsaka flödesstopp med översvämning som följd. Man anser vidare att Bollnäs kommun ska ansvara för att så inte sker om ån återställs.
   Domen kan överklagas till högre instans fram till och med 4 februari.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida